قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
قرارداد مشارکت در ساخت و ساز یکی از انواع قراردادهایی است که در آن مالک زمین باشخصی دیگر (حقیقی یا حقوقی)، قرارداد منقعد منمایند تا در ازای ساختن پروژه ساختمانی در زمین مزبور، در آنچه ساخته می شود شریک گردد.در این حالت قیمت زمین محاسبه وبه عنوان آورده مالک آن محسوب می شود .سازنده نیز سرمایه هایی رابرای احداث بنامنظور مینماید که آورده آن محسوب است .جمع این آورده ها،مجموع سرمایه گذاری را تشکیل میدهد

ارکان قرارداد مشارکت در ساخت و ساز
1- طرفین قرارداد مشارکت در ساخت
الف – نام گذاری طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت و ساز؛ طرف اول قرارداد مشارکت در ساخت و ساز،مالک یا صاحب امتیاز زمین می باشد که ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد .
ب- نامگذاری طرف دوم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز؛ طرف دوم ،سرمایه داری است که هزینه ساخت را در اختیار دارد که به این شخص سازنده نیز می گویند که نام مناسبی برای طرف دوم قرارداد نمی باشد . چون از طرفی طرف دوم،آورده ایی را با زمین مالک تجمیع و تشریک می کند؛ و از سوی دیگر در سازه هانیز شریک میگردد،عنوان( شریک) برای او مناسبتر است؛
عنوانی که در اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز برای نام گذاری طرف دوم انتخاب شده است.
2- آورده و سهم الشرکه
دومین رکن قرارداد مشارکت در ساخت و ساز که آن را از سایر قراردادهای ساختمانی متمایز میکند،آورده و سهم الشرکه طرفین می باشد.
هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت لازم است حصه ای را را به عنوان آورده به منظور انجام موضوع قراردادهای ساختمانی می آورند تا پس از اتمام ساخت و ساز بر اساس آن آورده ها از آنچه ساخته می شود سهم ببرند:
الف - آورده طرف اول قرارداد
عمده ترین آورده مالک ((زمین))است که به شکل زیر قابل محاسبه می باشد .
آورده مالک زمین = مساحت زمین x قیمت تعیین شده هر متر مربع زمین در زمان قرارداد
پس از برآورد ارزش زمین (عین و منفعت )،و همچنین ارزش کل سرمایه گذاری (مجموع ارزش زمین و ارزش هزینه های ساخت وساز )،نسبت این دو ارزش با یکدیگر ،سنجیده میشود و به عنوان قدر السهم یا سهم الشرکه ی آورنده ی زمین بشمار می رود :
قدرالسهم مالک زمین =آورده مالک زمین به مجموع سرمایه گذاری
ب – آورده ی طرف دوم قرارداد
آورده شریک = زیربنای کل X قیمت هر مترمربع زیربنا در زمان قرارداد
البته لازم و ضروری نیست که تمام سرمایه مالک هنگام عقد قرارداد نقدا موجود باشد .
برای تعیین قدر السهم شریک از سازه ها ،به همان ترتیب تعیین سهم الشرکه  مالک عمل می شود.
قدرالسهم شریک = آورده شریک به مجموع سرمایه گذاری

/ 0 نظر / 31 بازدید